Forum

Thread tagged as: Error

Delete the repeater bug

In admin panel, when Repeaters are created, and then You want to delete them all, I'm not able to. I can delete almost all of them, but always one is left. I'm not able to delete the last one. I have a gallery repeater, I create gallery and then I want to delete this gallery, I'm not able to do this, one photo is always left undeleted. Is it only me experiencing this? Or this is a bug?

Maciej Pieńczewski

Maciej Pieńczewski 0 points

 • 4 years ago
Rachel Andrew

Rachel Andrew 394 points
Perch Support

We need to see your Diagnostics Report and template.

Debug

Debug Message - Perch 3.0.1
[1] SELECT u.*, r.* FROM perch2_users u, perch2_user_roles r WHERE u.roleID=r.roleID AND u.userEnabled=1 AND u.userID=1 AND u.userHash='b03c0e4626cec91b22ca2e9f69ec6f6b' LIMIT 1
UPDATE perch2_users SET userHash='0d5afc25bbd394fcc30b2b521423d9eb' WHERE userID='1'
[35] SELECT p.privKey FROM perch2_user_privileges p
[23] SELECT settingID, settingValue, userID FROM perch2_settings WHERE userID=1 OR userID=0 ORDER BY userID ASC
[7] SELECT itemValue FROM perch2_menu_items WHERE itemType='app'
[0] SELECT COUNT(*) FROM perch2_blog_comments WHERE commentStatus='PENDING'
[1] SELECT * FROM perch2_blog_authors WHERE authorEmail='maciej.pienczewski@gmail.com' LIMIT 1
[1] SELECT * FROM perch2_blog_posts WHERE postID=14
[1] SELECT * FROM perch2_blog_sections ORDER BY sectionTitle ASC
[1] SELECT * FROM perch2_blogs ORDER BY blogTitle ASC
[1] SELECT * FROM perch2_blogs WHERE blogID=1 LIMIT 1
[1] SELECT * FROM perch2_blog_sections WHERE blogID='1' ORDER BY sectionTitle ASC
Using template: /templates/blog/post.html
[1] SELECT * FROM perch2_resources WHERE resourceID='207' LIMIT 1
[1] SELECT * FROM perch2_resources WHERE resourceAWOL=0 AND resourceParentID='207' AND resourceKey='thumb'
[1] SELECT * FROM perch2_resources WHERE resourceAWOL=0 AND resourceParentID='207' AND resourceTargetWidth=620 AND resourceTargetHeight=310 AND resourceCrop=1 AND resourceDensity=1
[1] SELECT * FROM perch2_resources WHERE resourceAWOL=0 AND resourceParentID='207' AND resourceTargetWidth=650 AND resourceTargetHeight=450 AND resourceCrop=1 AND resourceDensity=1
[1] SELECT * FROM perch2_resources WHERE resourceID='216' LIMIT 1
INSERT IGNORE INTO perch2_resources(resourceApp,resourceBucket,resourceFile,resourceKey,resourceParentID,resourceType,resourceCreated,resourceInLibrary,resourceWidth,resourceHeight,resourceTargetWidth,resourceTargetHeight,resourceDensity,resourceFileSize,resourceMimeType,resourceTitle) VALUES('perch_blog','default','730ogloszenie-w150h150@2x.png','thumb','216','png','2017-04-21 07:42:08','0',106,150,150,150,2,2587,'image/jpg','730ogloszenie w150h150@2x')
[1] SELECT resourceID FROM perch2_resources WHERE resourceBucket='default' AND resourceFile='730ogloszenie-w150h150@2x.png' LIMIT 1
[1] SELECT * FROM perch2_resources WHERE resourceID='218' LIMIT 1
INSERT IGNORE INTO perch2_resources(resourceApp,resourceBucket,resourceFile,resourceKey,resourceParentID,resourceType,resourceCreated,resourceInLibrary,resourceWidth,resourceHeight,resourceTargetWidth,resourceTargetHeight,resourceDensity,resourceFileSize,resourceMimeType,resourceTitle) VALUES('perch_blog','default','730regulamin-w150h150@2x.png','thumb','218','png','2017-04-21 07:42:09','0',106,150,150,150,2,7180,'image/jpg','730regulamin w150h150@2x')
[1] SELECT resourceID FROM perch2_resources WHERE resourceBucket='default' AND resourceFile='730regulamin-w150h150@2x.png' LIMIT 1
[1] SELECT * FROM perch2_resources WHERE resourceID='220' LIMIT 1
INSERT IGNORE INTO perch2_resources(resourceApp,resourceBucket,resourceFile,resourceKey,resourceParentID,resourceType,resourceCreated,resourceInLibrary,resourceWidth,resourceHeight,resourceTargetWidth,resourceTargetHeight,resourceDensity,resourceFileSize,resourceMimeType,resourceTitle) VALUES('perch_blog','default','730zalacznika-1-w150h150@2x.png','thumb','220','png','2017-04-21 07:42:10','0',106,150,150,150,2,2345,'image/jpg','730zalacznika 1 w150h150@2x')
[1] SELECT resourceID FROM perch2_resources WHERE resourceBucket='default' AND resourceFile='730zalacznika-1-w150h150@2x.png' LIMIT 1
[1] SELECT * FROM perch2_resources WHERE resourceID='130' LIMIT 1
[1] SELECT * FROM perch2_resources WHERE resourceAWOL=0 AND resourceParentID='130' AND resourceKey='thumb'
[1] SELECT * FROM perch2_resources WHERE resourceAWOL=0 AND resourceParentID='130' AND resourceTargetWidth=1600 AND resourceTargetHeight=0 AND resourceCrop=1 AND resourceDensity=1
Resizing and cropping image... (gd, w1600 h0 @1x )
[1] SELECT * FROM perch2_resources WHERE resourceAWOL=0 AND resourceParentID='130' AND resourceTargetWidth=500 AND resourceTargetHeight=0 AND resourceCrop=1 AND resourceDensity=1
Resizing and cropping image... (gd, w500 h0 @1x )
INSERT IGNORE INTO perch2_resources(resourceApp,resourceBucket,resourceFile,resourceKey,resourceParentID,resourceType,resourceCreated,resourceInLibrary,resourceWidth,resourceHeight,resourceTargetWidth,resourceTargetHeight,resourceCrop,resourceDensity,resourceFileSize,resourceMimeType,resourceTitle) VALUES('perch_blog','default','sarp2961db-w1600.jpg','w1600hc1','130','jpg','2017-04-21 07:42:13','0',1502,2000,'1600','','1','1',660076,'image/jpeg','Sarp2961db w1600')
INSERT IGNORE INTO perch2_resources(resourceApp,resourceBucket,resourceFile,resourceKey,resourceParentID,resourceType,resourceCreated,resourceInLibrary,resourceWidth,resourceHeight,resourceTargetWidth,resourceTargetHeight,resourceCrop,resourceDensity,resourceFileSize,resourceMimeType,resourceTitle) VALUES('perch_blog','default','sarp2961db-w500.jpg','w500hc1','130','jpg','2017-04-21 07:42:13','0',500,665,'500','','1','1',123013,'image/jpeg','Sarp2961db w500')
[1] SELECT * FROM perch2_resources WHERE resourceID='128' LIMIT 1
[1] SELECT * FROM perch2_resources WHERE resourceAWOL=0 AND resourceParentID='128' AND resourceKey='thumb'
[1] SELECT * FROM perch2_resources WHERE resourceAWOL=0 AND resourceParentID='128' AND resourceTargetWidth=1600 AND resourceTargetHeight=0 AND resourceCrop=1 AND resourceDensity=1
Resizing and cropping image... (gd, w1600 h0 @1x )
[1] SELECT * FROM perch2_resources WHERE resourceAWOL=0 AND resourceParentID='128' AND resourceTargetWidth=500 AND resourceTargetHeight=0 AND resourceCrop=1 AND resourceDensity=1
Resizing and cropping image... (gd, w500 h0 @1x )
INSERT IGNORE INTO perch2_resources(resourceApp,resourceBucket,resourceFile,resourceKey,resourceParentID,resourceType,resourceCreated,resourceInLibrary,resourceWidth,resourceHeight,resourceTargetWidth,resourceTargetHeight,resourceCrop,resourceDensity,resourceFileSize,resourceMimeType,resourceTitle) VALUES('perch_blog','default','sarp2957db-w1600.jpg','w1600hc1','128','jpg','2017-04-21 07:42:16','0',1502,2000,'1600','','1','1',530690,'image/jpeg','Sarp2957db w1600')
INSERT IGNORE INTO perch2_resources(resourceApp,resourceBucket,resourceFile,resourceKey,resourceParentID,resourceType,resourceCreated,resourceInLibrary,resourceWidth,resourceHeight,resourceTargetWidth,resourceTargetHeight,resourceCrop,resourceDensity,resourceFileSize,resourceMimeType,resourceTitle) VALUES('perch_blog','default','sarp2957db-w500.jpg','w500hc1','128','jpg','2017-04-21 07:42:16','0',500,665,'500','','1','1',106295,'image/jpeg','Sarp2957db w500')
[1] SELECT * FROM perch2_categories WHERE catID=15 LIMIT 1
[1] SELECT * FROM perch2_categories WHERE catID=16 LIMIT 1
[1] SELECT * FROM perch2_categories WHERE catID=18 LIMIT 1
Logging resources for perch_blog
DELETE FROM perch2_resource_log WHERE appID='perch_blog' AND itemFK='postID' AND itemRowID=14
INSERT IGNORE INTO perch2_resource_log(`appID`, `itemFK`, `itemRowID`, `resourceID`) VALUES('perch_blog','postID',14,207),('perch_blog','postID',14,208),('perch_blog','postID',14,209),('perch_blog','postID',14,225),('perch_blog','postID',14,216),('perch_blog','postID',14,217),('perch_blog','postID',14,218),('perch_blog','postID',14,219),('perch_blog','postID',14,220),('perch_blog','postID',14,221),('perch_blog','postID',14,130),('perch_blog','postID',14,131),('perch_blog','postID',14,243),('perch_blog','postID',14,244),('perch_blog','postID',14,128),('perch_blog','postID',14,129),('perch_blog','postID',14,245),('perch_blog','postID',14,246)
UPDATE perch2_blog_posts SET postStatus='Published', postTemplate='post.html', postDescRaw='<p>Przedmiotem konkursu jest opracowanie dwuwariantowej, realizacyjnej <br>koncepcji urbanistyczno – architektonicznej budynku wielofunkcyjnego <br>(hotelowo – biurowego wraz z pasażem handlowo – usługowym) oraz <br>koncepcji zagospodarowania terenu – w granicach określonych <br>na załącznikach mapowych, zgodnie z ustaleniami miejscowych planów <br>zagospodarowania przestrzennego oraz wytycznymi przestrzenno – <br>architektonicznymi Organizatora zawartymi w Regulaminie i załącznikach <br>do Regulaminu.</p>', postDescHTML='<p>Przedmiotem konkursu jest opracowanie dwuwariantowej, realizacyjnej <br>koncepcji urbanistyczno – architektonicznej budynku wielofunkcyjnego <br>(hotelowo – biurowego wraz z pasażem handlowo – usługowym) oraz <br>koncepcji zagospodarowania terenu – w granicach określonych <br>na załącznikach mapowych, zgodnie z ustaleniami miejscowych planów <br>zagospodarowania przestrzennego oraz wytycznymi przestrzenno – <br>architektonicznymi Organizatora zawartymi w Regulaminie i załącznikach <br>do Regulaminu.</p>', postTitle='Konkurs Gdańsk', postDateTime='2017-03-19 21:23:00', postDynamicFields='{\"excerpt\":{\"_flang\":\"plain\",\"raw\":\"Na opracowanie koncepcji urbanistyczno \\u2013 architektonicznej budynku wielofunkcyjnego przy ul. Wa\\u0142y Jagiello\\u0144skie 2\\/4 w Gda\\u0144sku\",\"processed\":\"Na opracowanie koncepcji urbanistyczno \\u2013 architektonicznej budynku wielofunkcyjnego przy ul. Wa\\u0142y Jagiello\\u0144skie 2\\/4 w Gda\\u0144sku\"},\"main_image\":{\"assetID\":\"207\",\"title\":\"Gda\\u0144sk, Pawilon LOT fotopolska.eu (215814)\",\"_default\":\"\\/sarp\\/perch\\/resources\\/gdaskpawilonlot-fotopolska.eu215814.jpg\",\"bucket\":\"default\",\"path\":\"gdaskpawilonlot-fotopolska.eu215814.jpg\",\"size\":147804,\"w\":1200,\"h\":884,\"mime\":\"image\\/jpeg\",\"sizes\":{\"thumb\":{\"w\":\"150\",\"h\":\"110\",\"target_w\":150,\"target_h\":150,\"density\":2,\"path\":\"gdaskpawilonlot-fotopolska.eu215814-thumb@2x.jpg\",\"size\":18275,\"mime\":\"image\\/jpeg\",\"assetID\":\"208\"},\"w620h310c1\":{\"w\":\"620\",\"h\":\"310\",\"target_w\":\"620\",\"target_h\":\"310\",\"crop\":\"true\",\"density\":\"1\",\"path\":\"gdaskpawilonlot-fotopolska.eu215814-w620h310.jpg\",\"size\":56729,\"mime\":\"\",\"assetID\":\"209\"},\"w650h450c1\":{\"w\":\"650\",\"h\":\"450\",\"target_w\":\"650\",\"target_h\":\"450\",\"crop\":\"true\",\"density\":\"1\",\"path\":\"gdaskpawilonlot-fotopolska.eu215814-w650h450.jpg\",\"size\":72822,\"mime\":\"\",\"assetID\":\"225\"}}},\"pliki\":[{\"plik\":{\"assetID\":\"216\",\"title\":\"730 ogloszenie\",\"_default\":\"\\/sarp\\/perch\\/resources\\/730ogloszenie.pdf\",\"bucket\":\"default\",\"path\":\"730ogloszenie.pdf\",\"size\":133140,\"mime\":\"application\\/pdf\",\"sizes\":{\"thumb\":{\"w\":106,\"h\":150,\"target_w\":150,\"target_h\":150,\"density\":2,\"path\":\"730ogloszenie-w150h150@2x.png\",\"size\":2587,\"mime\":\"image\\/jpg\"}}}},{\"plik\":{\"assetID\":\"218\",\"title\":\"730 regulamin\",\"_default\":\"\\/sarp\\/perch\\/resources\\/730regulamin.pdf\",\"bucket\":\"default\",\"path\":\"730regulamin.pdf\",\"size\":506311,\"mime\":\"application\\/pdf\",\"sizes\":{\"thumb\":{\"w\":106,\"h\":150,\"target_w\":150,\"target_h\":150,\"density\":2,\"path\":\"730regulamin-w150h150@2x.png\",\"size\":7180,\"mime\":\"image\\/jpg\"}}}},{\"plik\":{\"assetID\":\"220\",\"title\":\"730 Zalacznik A 1\",\"_default\":\"\\/sarp\\/perch\\/resources\\/730zalacznika-1.pdf\",\"bucket\":\"default\",\"path\":\"730zalacznika-1.pdf\",\"size\":53444,\"mime\":\"application\\/pdf\",\"sizes\":{\"thumb\":{\"w\":106,\"h\":150,\"target_w\":150,\"target_h\":150,\"density\":2,\"path\":\"730zalacznika-1-w150h150@2x.png\",\"size\":2345,\"mime\":\"image\\/jpg\"}}}}],\"categories\":[\"15\",\"16\",\"18\"],\"slug\":\"konkurs-gdansk\",\"images\":[{\"gallery-image\":{\"assetID\":\"130\",\"title\":\"Sarp2961db\",\"_default\":\"\\/sarp\\/perch\\/resources\\/sarp2961db.jpg\",\"bucket\":\"default\",\"path\":\"sarp2961db.jpg\",\"size\":480619,\"w\":1502,\"h\":2000,\"mime\":\"image\\/jpeg\",\"sizes\":{\"thumb\":{\"w\":\"112\",\"h\":\"150\",\"target_w\":150,\"target_h\":150,\"density\":2,\"path\":\"sarp2961db-thumb@2x.jpg\",\"size\":20285,\"mime\":\"image\\/jpeg\",\"assetID\":\"131\"},\"w1600hc1\":{\"w\":1502,\"h\":2000,\"target_w\":\"1600\",\"target_h\":false,\"crop\":\"true\",\"density\":\"1\",\"path\":\"sarp2961db-w1600.jpg\",\"size\":660076,\"mime\":\"image\\/jpeg\"},\"w500hc1\":{\"w\":500,\"h\":665,\"target_w\":\"500\",\"target_h\":false,\"crop\":\"true\",\"density\":\"1\",\"path\":\"sarp2961db-w500.jpg\",\"size\":123013,\"mime\":\"image\\/jpeg\"}}}},{\"gallery-image\":{\"assetID\":\"128\",\"title\":\"Sarp2957db\",\"_default\":\"\\/sarp\\/perch\\/resources\\/sarp2957db.jpg\",\"bucket\":\"default\",\"path\":\"sarp2957db.jpg\",\"size\":376005,\"w\":1502,\"h\":2000,\"mime\":\"image\\/jpeg\",\"sizes\":{\"thumb\":{\"w\":\"112\",\"h\":\"150\",\"target_w\":150,\"target_h\":150,\"density\":2,\"path\":\"sarp2957db-thumb@2x.jpg\",\"size\":19539,\"mime\":\"image\\/jpeg\",\"assetID\":\"129\"},\"w1600hc1\":{\"w\":1502,\"h\":2000,\"target_w\":\"1600\",\"target_h\":false,\"crop\":\"true\",\"density\":\"1\",\"path\":\"sarp2957db-w1600.jpg\",\"size\":530690,\"mime\":\"image\\/jpeg\"},\"w500hc1\":{\"w\":500,\"h\":665,\"target_w\":\"500\",\"target_h\":false,\"crop\":\"true\",\"density\":\"1\",\"path\":\"sarp2957db-w500.jpg\",\"size\":106295,\"mime\":\"image\\/jpeg\"}}}}]}' WHERE postID='14'
No ids to log.
UPDATE perch2_blog_posts SET postStatus='Published', postTemplate='post.html', postDescRaw='<p>Przedmiotem konkursu jest opracowanie dwuwariantowej, realizacyjnej <br>koncepcji urbanistyczno – architektonicznej budynku wielofunkcyjnego <br>(hotelowo – biurowego wraz z pasażem handlowo – usługowym) oraz <br>koncepcji zagospodarowania terenu – w granicach określonych <br>na załącznikach mapowych, zgodnie z ustaleniami miejscowych planów <br>zagospodarowania przestrzennego oraz wytycznymi przestrzenno – <br>architektonicznymi Organizatora zawartymi w Regulaminie i załącznikach <br>do Regulaminu.</p>', postDescHTML='<p>Przedmiotem konkursu jest opracowanie dwuwariantowej, realizacyjnej <br>koncepcji urbanistyczno – architektonicznej budynku wielofunkcyjnego <br>(hotelowo – biurowego wraz z pasażem handlowo – usługowym) oraz <br>koncepcji zagospodarowania terenu – w granicach określonych <br>na załącznikach mapowych, zgodnie z ustaleniami miejscowych planów <br>zagospodarowania przestrzennego oraz wytycznymi przestrzenno – <br>architektonicznymi Organizatora zawartymi w Regulaminie i załącznikach <br>do Regulaminu.</p>', postTitle='Konkurs Gdańsk', postDateTime='2017-03-19 21:23:00', postDynamicFields='{\"excerpt\":{\"_flang\":\"plain\",\"raw\":\"Na opracowanie koncepcji urbanistyczno \\u2013 architektonicznej budynku wielofunkcyjnego przy ul. Wa\\u0142y Jagiello\\u0144skie 2\\/4 w Gda\\u0144sku\",\"processed\":\"Na opracowanie koncepcji urbanistyczno \\u2013 architektonicznej budynku wielofunkcyjnego przy ul. Wa\\u0142y Jagiello\\u0144skie 2\\/4 w Gda\\u0144sku\"},\"main_image\":{\"assetID\":\"207\",\"title\":\"Gda\\u0144sk, Pawilon LOT fotopolska.eu (215814)\",\"_default\":\"\\/sarp\\/perch\\/resources\\/gdaskpawilonlot-fotopolska.eu215814.jpg\",\"bucket\":\"default\",\"path\":\"gdaskpawilonlot-fotopolska.eu215814.jpg\",\"size\":147804,\"w\":1200,\"h\":884,\"mime\":\"image\\/jpeg\",\"sizes\":{\"thumb\":{\"w\":\"150\",\"h\":\"110\",\"target_w\":150,\"target_h\":150,\"density\":2,\"path\":\"gdaskpawilonlot-fotopolska.eu215814-thumb@2x.jpg\",\"size\":18275,\"mime\":\"image\\/jpeg\",\"assetID\":\"208\"},\"w620h310c1\":{\"w\":\"620\",\"h\":\"310\",\"target_w\":\"620\",\"target_h\":\"310\",\"crop\":\"true\",\"density\":\"1\",\"path\":\"gdaskpawilonlot-fotopolska.eu215814-w620h310.jpg\",\"size\":56729,\"mime\":\"\",\"assetID\":\"209\"},\"w650h450c1\":{\"w\":\"650\",\"h\":\"450\",\"target_w\":\"650\",\"target_h\":\"450\",\"crop\":\"true\",\"density\":\"1\",\"path\":\"gdaskpawilonlot-fotopolska.eu215814-w650h450.jpg\",\"size\":72822,\"mime\":\"\",\"assetID\":\"225\"}}},\"pliki\":[{\"plik\":{\"assetID\":\"216\",\"title\":\"730 ogloszenie\",\"_default\":\"\\/sarp\\/perch\\/resources\\/730ogloszenie.pdf\",\"bucket\":\"default\",\"path\":\"730ogloszenie.pdf\",\"size\":133140,\"mime\":\"application\\/pdf\",\"sizes\":{\"thumb\":{\"w\":106,\"h\":150,\"target_w\":150,\"target_h\":150,\"density\":2,\"path\":\"730ogloszenie-w150h150@2x.png\",\"size\":2587,\"mime\":\"image\\/jpg\"}}}},{\"plik\":{\"assetID\":\"218\",\"title\":\"730 regulamin\",\"_default\":\"\\/sarp\\/perch\\/resources\\/730regulamin.pdf\",\"bucket\":\"default\",\"path\":\"730regulamin.pdf\",\"size\":506311,\"mime\":\"application\\/pdf\",\"sizes\":{\"thumb\":{\"w\":106,\"h\":150,\"target_w\":150,\"target_h\":150,\"density\":2,\"path\":\"730regulamin-w150h150@2x.png\",\"size\":7180,\"mime\":\"image\\/jpg\"}}}},{\"plik\":{\"assetID\":\"220\",\"title\":\"730 Zalacznik A 1\",\"_default\":\"\\/sarp\\/perch\\/resources\\/730zalacznika-1.pdf\",\"bucket\":\"default\",\"path\":\"730zalacznika-1.pdf\",\"size\":53444,\"mime\":\"application\\/pdf\",\"sizes\":{\"thumb\":{\"w\":106,\"h\":150,\"target_w\":150,\"target_h\":150,\"density\":2,\"path\":\"730zalacznika-1-w150h150@2x.png\",\"size\":2345,\"mime\":\"image\\/jpg\"}}}}],\"categories\":[\"15\",\"16\",\"18\"],\"slug\":\"konkurs-gdansk\",\"images\":[{\"gallery-image\":{\"assetID\":\"130\",\"title\":\"Sarp2961db\",\"_default\":\"\\/sarp\\/perch\\/resources\\/sarp2961db.jpg\",\"bucket\":\"default\",\"path\":\"sarp2961db.jpg\",\"size\":480619,\"w\":1502,\"h\":2000,\"mime\":\"image\\/jpeg\",\"sizes\":{\"thumb\":{\"w\":\"112\",\"h\":\"150\",\"target_w\":150,\"target_h\":150,\"density\":2,\"path\":\"sarp2961db-thumb@2x.jpg\",\"size\":20285,\"mime\":\"image\\/jpeg\",\"assetID\":\"131\"},\"w1600hc1\":{\"w\":1502,\"h\":2000,\"target_w\":\"1600\",\"target_h\":false,\"crop\":\"true\",\"density\":\"1\",\"path\":\"sarp2961db-w1600.jpg\",\"size\":660076,\"mime\":\"image\\/jpeg\"},\"w500hc1\":{\"w\":500,\"h\":665,\"target_w\":\"500\",\"target_h\":false,\"crop\":\"true\",\"density\":\"1\",\"path\":\"sarp2961db-w500.jpg\",\"size\":123013,\"mime\":\"image\\/jpeg\"}}}},{\"gallery-image\":{\"assetID\":\"128\",\"title\":\"Sarp2957db\",\"_default\":\"\\/sarp\\/perch\\/resources\\/sarp2957db.jpg\",\"bucket\":\"default\",\"path\":\"sarp2957db.jpg\",\"size\":376005,\"w\":1502,\"h\":2000,\"mime\":\"image\\/jpeg\",\"sizes\":{\"thumb\":{\"w\":\"112\",\"h\":\"150\",\"target_w\":150,\"target_h\":150,\"density\":2,\"path\":\"sarp2957db-thumb@2x.jpg\",\"size\":19539,\"mime\":\"image\\/jpeg\",\"assetID\":\"129\"},\"w1600hc1\":{\"w\":1502,\"h\":2000,\"target_w\":\"1600\",\"target_h\":false,\"crop\":\"true\",\"density\":\"1\",\"path\":\"sarp2957db-w1600.jpg\",\"size\":530690,\"mime\":\"image\\/jpeg\"},\"w500hc1\":{\"w\":500,\"h\":665,\"target_w\":\"500\",\"target_h\":false,\"crop\":\"true\",\"density\":\"1\",\"path\":\"sarp2957db-w500.jpg\",\"size\":106295,\"mime\":\"image\\/jpeg\"}}}}]}', postSlug='19-03-2017-konkurs-gdansk' WHERE postID='14'
No ids to log.
DELETE FROM perch2_blog_index WHERE itemKey='postID' AND itemID='14'
[1] SELECT * FROM perch2_categories WHERE catID=15 LIMIT 1
[1] SELECT * FROM perch2_categories WHERE catID=16 LIMIT 1
[1] SELECT * FROM perch2_categories WHERE catID=18 LIMIT 1
INSERT INTO perch2_blog_index (itemKey, itemID, indexKey, indexValue) VALUES ('postID',14,'excerpt','Na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej budynku wielofunkcyjnego przy ul. Wały Jagiellońskie 2/4 w Gdańsku'),('postID',14,'main_image','/sarp/perch/resources/gdaskpawilonlot-fotopolska.eu215814.jpg'),('postID',14,'pliki.plik','/sarp/perch/resources/730ogloszenie.pdf'),('postID',14,'pliki.plik','/sarp/perch/resources/730regulamin.pdf'),('postID',14,'pliki.plik','/sarp/perch/resources/730zalacznika-1.pdf'),('postID',14,'pliki.plik','/sarp/perch/resources/730ogloszenie.pdf'),('postID',14,'pliki.plik','/sarp/perch/resources/730regulamin.pdf'),('postID',14,'pliki.plik','/sarp/perch/resources/730zalacznika-1.pdf'),('postID',14,'pliki.plik','/sarp/perch/resources/730ogloszenie.pdf'),('postID',14,'pliki.plik','/sarp/perch/resources/730regulamin.pdf'),('postID',14,'pliki.plik','/sarp/perch/resources/730zalacznika-1.pdf'),('postID',14,'_category','blog/konkurs/'),('postID',14,'_category','blog/konkurs/w-toku/'),('postID',14,'_category','blog/konkurs/wyrozniony/'),('postID',14,'slug','konkurs-gdansk'),('postID',14,'images.gallery-image','/sarp/perch/resources/sarp2961db.jpg'),('postID',14,'images.gallery-image','/sarp/perch/resources/sarp2957db.jpg'),('postID',14,'images.gallery-image','/sarp/perch/resources/sarp2961db.jpg'),('postID',14,'images.gallery-image','/sarp/perch/resources/sarp2957db.jpg'),('postID',14,'postID','14'),('postID',14,'blogID','1'),('postID',14,'postTitle','Konkurs Gdańsk'),('postID',14,'postSlug','19-03-2017-konkurs-gdansk'),('postID',14,'postDateTime','2017-03-19 21:23:00'),('postID',14,'postDescRaw','<p>Przedmiotem konkursu jest opracowanie dwuwariantowej, realizacyjnej <br>koncepcji urbanistyczno – architektonicznej budynku wielofunkcyjnego <br>(hotelowo – biurowego wraz z pasażem handlowo – usługowym) oraz <br>koncepcji z'),('postID',14,'postDescHTML','<p>Przedmiotem konkursu jest opracowanie dwuwariantowej, realizacyjnej <br>koncepcji urbanistyczno – architektonicznej budynku wielofunkcyjnego <br>(hotelowo – biurowego wraz z pasażem handlowo – usługowym) oraz <br>koncepcji z'),('postID',14,'postTags',''),('postID',14,'postStatus','Published'),('postID',14,'authorID','0'),('postID',14,'sectionID','1'),('postID',14,'postCommentCount','0'),('postID',14,'postImportID',''),('postID',14,'postLegacyURL',''),('postID',14,'postAllowComments','1'),('postID',14,'postTemplate','post.html'),('postID',14,'postMetaTemplate','post_meta.html'),('postID',14,'itemID',''),('postID',14,'itemRowID',''),('postID',14,'postURL','?s=19-03-2017-konkurs-gdansk'),('postID',14,'_id',14)
[1] OPTIMIZE TABLE perch2_blog_index
[9] SELECT COUNT(*) AS qty, c.catID FROM perch2_blog_index i, perch2_categories c, perch2_blog_posts p WHERE i.indexValue=c.catPath AND i.indexKey='_category' AND i.itemKey='postID' AND i.itemID=p.postID AND p.postStatus='Published' AND p.postDateTime<='2017-04-21 07:42:00' GROUP BY i.indexValue, c.catID
DELETE FROM perch2_category_counts WHERE countType='blog.post'
[1] SELECT * FROM perch2_categories WHERE catID=19 LIMIT 1
DELETE FROM perch2_category_counts WHERE catID=19 AND countType='blog.post'
INSERT INTO perch2_category_counts(countType,countValue,catID) VALUES('blog.post',4,'19')
[1] SELECT * FROM perch2_categories WHERE catID=26 LIMIT 1
DELETE FROM perch2_category_counts WHERE catID=26 AND countType='blog.post'
INSERT INTO perch2_category_counts(countType,countValue,catID) VALUES('blog.post',2,'26')
[1] SELECT * FROM perch2_categories WHERE catID=20 LIMIT 1
DELETE FROM perch2_category_counts WHERE catID=20 AND countType='blog.post'
INSERT INTO perch2_category_counts(countType,countValue,catID) VALUES('blog.post',1,'20')
[1] SELECT * FROM perch2_categories WHERE catID=23 LIMIT 1
DELETE FROM perch2_category_counts WHERE catID=23 AND countType='blog.post'
INSERT INTO perch2_category_counts(countType,countValue,catID) VALUES('blog.post',1,'23')
[1] SELECT * FROM perch2_categories WHERE catID=21 LIMIT 1
DELETE FROM perch2_category_counts WHERE catID=21 AND countType='blog.post'
INSERT INTO perch2_category_counts(countType,countValue,catID) VALUES('blog.post',1,'21')
[1] SELECT * FROM perch2_categories WHERE catID=15 LIMIT 1
DELETE FROM perch2_category_counts WHERE catID=15 AND countType='blog.post'
INSERT INTO perch2_category_counts(countType,countValue,catID) VALUES('blog.post',7,'15')
[1] SELECT * FROM perch2_categories WHERE catID=17 LIMIT 1
DELETE FROM perch2_category_counts WHERE catID=17 AND countType='blog.post'
INSERT INTO perch2_category_counts(countType,countValue,catID) VALUES('blog.post',3,'17')
[1] SELECT * FROM perch2_categories WHERE catID=16 LIMIT 1
DELETE FROM perch2_category_counts WHERE catID=16 AND countType='blog.post'
INSERT INTO perch2_category_counts(countType,countValue,catID) VALUES('blog.post',4,'16')
[1] SELECT * FROM perch2_categories WHERE catID=18 LIMIT 1
DELETE FROM perch2_category_counts WHERE catID=18 AND countType='blog.post'
INSERT INTO perch2_category_counts(countType,countValue,catID) VALUES('blog.post',1,'18')
[1] SELECT authorID, COUNT(*) AS qty FROM perch2_blog_posts WHERE postStatus='Published' AND postDateTime<='2017-04-21 07:42:00' GROUP BY authorID
UPDATE perch2_blog_authors SET authorPostCount=0
UPDATE perch2_blog_authors SET authorPostCount='11' WHERE authorID=0 LIMIT 1
[1] SELECT c.sectionID, COUNT(p.postID) AS qty FROM perch2_blog_sections c, perch2_blog_posts p WHERE c.sectionID=p.sectionID AND p.postStatus='Published' AND p.postDateTime<='2017-04-21 07:42:00' GROUP BY c.sectionID ORDER BY c.sectionTitle ASC
UPDATE perch2_blog_sections SET sectionPostCount=0
UPDATE perch2_blog_sections SET sectionPostCount='11' WHERE sectionID='1' LIMIT 1
Edit mode: edit
[1] SELECT * FROM perch2_menu_items WHERE itemActive=1 AND itemType='menu' AND parentID=0 ORDER BY itemOrder ASC LIMIT 0, 1
[2] SELECT mi.*, p.privKey FROM perch2_menu_items mi LEFT JOIN perch2_user_privileges p ON mi.privID=p.privID WHERE mi.itemActive=1 AND mi.parentID=1 ORDER BY mi.itemOrder ASC
[1] SELECT itemTitle FROM perch2_menu_items WHERE itemType='app' AND itemValue='perch_blog' LIMIT 1
[1] SELECT * FROM perch2_menu_items WHERE itemActive=1 AND itemType='menu' AND parentID=0 ORDER BY itemOrder ASC LIMIT 1, 10
[2] SELECT mi.*, p.privKey FROM perch2_menu_items mi LEFT JOIN perch2_user_privileges p ON mi.privID=p.privID WHERE mi.itemActive=1 AND mi.parentID=2 ORDER BY mi.itemOrder ASC
File: /addons/apps/perch_blog/modes/edit.post.php
[1] SELECT * FROM perch2_resources WHERE resourceID='207' LIMIT 1
Array
(
  [w] => 620
  [h] => 310
  [target_w] => 620
  [target_h] => 310
  [crop] => true
  [density] => 1
  [path] => gdaskpawilonlot-fotopolska.eu215814-w620h310.jpg
  [size] => 56729
  [mime] => 
  [assetID] => 209
)
[1] SELECT * FROM perch2_resources WHERE resourceID='216' LIMIT 1
[1] SELECT * FROM perch2_resources WHERE resourceID='218' LIMIT 1
[1] SELECT * FROM perch2_resources WHERE resourceID='220' LIMIT 1
[1] SELECT * FROM perch2_resources WHERE resourceID='130' LIMIT 1
Array
(
  [w] => 1502
  [h] => 2000
  [target_w] => 1600
  [target_h] => 
  [crop] => true
  [density] => 1
  [path] => sarp2961db-w1600.jpg
  [size] => 660076
  [mime] => image/jpeg
)
[1] SELECT * FROM perch2_resources WHERE resourceID='128' LIMIT 1
Array
(
  [w] => 1502
  [h] => 2000
  [target_w] => 1600
  [target_h] => 
  [crop] => true
  [density] => 1
  [path] => sarp2957db-w1600.jpg
  [size] => 530690
  [mime] => image/jpeg
)
[14] SELECT * FROM perch2_categories c, perch2_category_sets s WHERE c.setID=s.setID AND s.setSlug='blog' ORDER BY catTreePosition ASC
Queries: 119
Memory: 68,4091

Template

<div class="hero aktualnosci onLoadFaded">
  <div class="maxWidth centered">
    <h2 class="region-title goUp fadeOut">
      <span class="KonkursyPreview__category">
        <div class="category">

        <perch:categories id="categories" set="blog" label="Categories" display-as="checkboxes">
            <perch:category id="catTitle" type="text" />
        </perch:categories>        </div>
        <time class="dt-published data" datetime="<perch:blog id="postDateTime" type="date" label="Date" time="true" format="Y-m-d H:i:s" divider-before="Publishing" />">
          <perch:blog id="postDateTime" type="date" time="local" format="%d %B %Y" /> 
        </time>      
      </span>
      <perch:blog id="postTitle" type="text" label="Tytul artykulu / konkursu" required="true" size="xl autowidth" order="1" />
      <perch:blog id="slug" for="postTitle" type="slug" suppress="true" hidden="true" />
    </h2>
  </div>
</div>

<main class="main-content main-content--aktualnosci onLoadFaded">
  <div class="row maxWidth centered">
  <div class="VerticalLines index1">
    <div class="row maxWidth centered">
      <div class="col col-12 VerticalLines__Main--right">
        <div class="row">

            <div class="col col-9 offset-3">
              <div class="row">
                <div class="col-4 VerticalLines__SingleLine"></div>
                <div class="col-4 VerticalLines__SingleLine"></div>
                <div class="col-4 VerticalLines__SingleLine"></div>
              </div>
            </div>
         </div>
      </div>
    </div>
  </div>
    <div class="col-9 offset-3 col goUp delay85 fadeOut pb100 index2">

      <article class="row aktualnosci-detale index2 main-content <perch:categories id="categories" set="blog"> <perch:category id="catSlug" type="text" /> </perch:categories>">
        <div class="col col-12">
          <a class="go-back" href="./<perch:categories id="categories" set="blog"><perch:if id="catParentID" value="0"><perch:category id="catSlug" type="text" /></perch:if></perch:categories>/"><div class="arrow-left"><img src="arrow-right-long.png" alt="arrow long"></div>Wroc do listy</a>
        </div>        <main class="col col-12 goUp">
          <div class="ArticleContent">   
            <div class="imgResponsive ArticleContent__mainimg">
              <img src="<perch:blog id="main_image" type="image" label="Zdjęcie / obrazek glowny" width="620" height="310" crop="true" order="4" />" alt="<perch:blog id="postTitle" />" /> 
            </div>
            <div class="AritcleContent__text">
              <perch:blog id="postDescHTML" type="textarea" label="Tresc artykulu / konkursu" order="2" editor="redactor" html="true" textile="fasle" size="xxl autowidth" required="true" />

              <perch:blog id="excerpt" type="textarea" label="Bardzo krotki opis artykulu / konkursu" order="3" suppress="true" size="s" />
              <perch:if exists="images">
                <div class="gallery-wrap">
                <perch:repeater id="images" label="Galeria zdjęć" order="6">
                   <div class="gallery__image">
                    <a class="gallery__link no-smoothState" href="<perch:blog id="gallery-image" type="image" width="1600" crop="true" label="Zdjęcie do galleri" />">
                      <img src="<perch:blog id="gallery-image" type="image" label="Zdjęcie do galleri" width="500" crop="true" />" alt="zdjecie w galerii" />
                     </a>
                   </div>
                </perch:repeater>
                </div>
              </perch:if>
              <perch:if exists="pliki">
                <h4 class="zalaczniki">Załączniki</h4>
                  <ul class="zalaczniki--list">
                    <perch:repeater id="pliki" label="Załączniki" order="5">

                        <li class="file">
                        <a class="no-smoothState" href="<perch:blog id="plik" type="file" label="Plik" />" target="_blank">
                          <svg class="file-icon" fill="#2D2D2D" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink" version="1.1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 100 100" enable-background="new 0 0 100 100" xml:space="preserve"><g display="none"><path display="inline" d="M49.998,14.018c-19.873,0-35.98,16.109-35.98,35.982s16.107,35.982,35.98,35.982S85.982,69.873,85.982,50  S69.871,14.018,49.998,14.018z M73.987,50c0,4.535-1.288,8.766-3.487,12.391L37.608,29.498c3.621-2.197,7.852-3.484,12.39-3.484  C63.226,26.014,73.987,36.771,73.987,50z M26.013,50c0-4.344,1.175-8.412,3.205-11.934l32.715,32.715  c-3.518,2.027-7.588,3.205-11.935,3.205C36.771,73.986,26.013,63.229,26.013,50z"></path></g><g display="none"><polygon display="inline" points="64.233,14.998 60.503,14.998 56.765,14.998 56.765,52.798 60.503,53.73 60.503,85.937  67.967,85.937 67.967,14.998 "></polygon><polygon display="inline" points="44.385,34.027 41.642,34.027 41.642,14.063 38.336,14.063 38.336,34.027 35.152,34.027  35.152,14.063 32.033,14.063 32.033,32.033 32.033,36 32.033,42.065 36.234,44.479 36.234,85.937 43.703,85.937 43.703,44.479  47.897,42.065 47.897,36 47.897,32.033 47.897,14.063 44.385,14.063 "></polygon></g><g><polygon points="55.994,14.018 20.015,14.018 20.015,85.982 79.985,85.982 79.985,38.049 55.994,38.049 "></polygon><polygon points="61.996,14.018 61.996,32.055 79.985,32.055 "></polygon></g><g display="none"><polygon display="inline" points="73.988,73.988 26.012,73.988 26.012,26.014 48,26.014 59.995,14.018 14.018,14.018  14.018,85.982 85.982,85.982 85.982,40.008 73.988,52 "></polygon><rect x="37.246" y="27.63" transform="matrix(-0.7071 0.7071 -0.7071 -0.7071 131.8579 23.0947)" display="inline" width="47.799" height="22.451"></rect><polygon display="inline" points="32.009,52.121 32.051,67.947 47.882,67.992 47.951,67.93 32.076,52.053 "></polygon></g></svg>

                          <perch:blog id="plik" type="file" output="filename" label="Załącznik" /></a> (rozmiar: <perch:blog id="plik" type="file" format="MB" output="size" label="Załącznik" />)
                        </li>

                    </perch:repeater>
                  </ul>

              </perch:if>              


            </div>
            <div class="print">
              <a href="drukuj.php<perch:blog id="postURL" />" target="_blank">
                <svg fill="#454545" class="print-icon" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink" version="1.1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 100 100" enable-background="new 0 0 100 100" xml:space="preserve"><path fill="#454545" d="M78.518,3.409c0-1.885-1.521-3.404-3.404-3.409H24.583c-1.875,0.004-3.4,1.523-3.4,3.407v9.618h57.335V3.409 z M85.093,17.59H14.61C9.304,17.59,5,22.508,5,28.579v27.322c0,6.066,4.304,10.987,9.61,10.987h3.163v-9.617 c0-3.767,3.051-6.813,6.81-6.813h50.531c3.762,0,6.809,3.047,6.812,6.813v9.617h3.167c5.308,0,9.608-4.921,9.608-10.987V28.579 C94.701,22.508,90.4,17.59,85.093,17.59z M71.573,31.191c-2.101,0-3.799-1.705-3.799-3.798c0-2.103,1.698-3.805,3.799-3.805 s3.802,1.702,3.802,3.805C75.375,29.486,73.674,31.191,71.573,31.191z M84.633,31.191c-2.101,0-3.8-1.705-3.8-3.798 c0-2.103,1.699-3.805,3.8-3.805s3.801,1.702,3.801,3.805C88.434,29.486,86.733,31.191,84.633,31.191z M69.971,81.549H57.901 c-0.163,0-0.321,0.066-0.437,0.182c-0.116,0.115-0.18,0.271-0.18,0.435v12.241H29.733V57.617h-5.564v39.568 c0,0.735,0.296,1.453,0.815,1.969c0.517,0.517,1.233,0.815,1.967,0.815h31.5c0.731,0,1.446-0.299,1.967-0.812l14.297-14.27 c0.527-0.527,0.819-1.227,0.819-1.972V57.617h-5.563V81.549z"></path></svg> 
                Drukuj stronę
              </a>
            </div>


          </div>
        </main>      </article>
    </div>
  </div>
</main>

<perch:blog id="main_image" type="image" label="Zdjęcie / obrazek glowny" width="650" height="450" crop="true" hidden="true" suppress="true" />

Drew McLellan

Drew McLellan 2638 points
Perch Support

Is this only in Blog?